Në mënyrë që të pranohen në program, aplikantët duhet:

  • Të jenë 18 – 35 vjeç
  • Të jetojnë në komunën e Gjilanit, Vitisë, Kaçanikut and Hani i Elezit
  • Të kenë nivel fillestar të shkollimit

Përparësi për pranim do të kenë:

  • aplikantët që vijnë nga grupe të margjinalizuara
  • të papunësuarit
  • kandidatët e regjistruar në skemën sociale apo me të ardhura të ulëta