Trajnimi për anglishten e biznesit

Kursi i anglishtes së biznesit përfshin punën për aftësitë thelbësore të leximit, shkrimit, të folurit dhe të dëgjuarit në anglisht, si dhe punën në gramatikë, fjalorin e biznesit dhe shqiptimin

Ky kurs është i dizajnuar t’i përgatisë studentët për Certifikatën AUK TDI Business English, Niveli Preliminar. Ai është dizajnuar për t’i ndihmuar punonjësit që të përshtaten në mjedise anglishtfolëse.

Ne jemi të specializuar në krijimin e kurseve për nevojat gjuhësore te individit për trajnime një-në-një. Ose, nëse nevojat e disa punonjësve janë të ngjashme, mund të përshtatim programet specifike të industrisë për t’iu përshtatur mjedisit të biznesit duke përfshirë shembu të punës në jetën reale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij kursi, individi do të jenë në gjendje t’i përmbush këto objektiva:

 • Të përmirësoni rrjedhshmërinë dhe saktësinë tuaj në të folur. Deri në fund të kursit duhet të ndiheni të sigurt në lidhje me shqiptimin tuaj dhe të jeni në gjendje të komunikoni në mënyrë efektive në situatat e reflektuara në komponentën gojore të provimit;
 • T’i zhvilloni aftësitë tuaja të dëgjimit në mënyrë që të kuptoni biseda, diskutime, intervista dhe monologe për t’u marrë me shumëllojshmërinë e detyrave të kërkuara në provimin me gojë;
 • Të lexoni dhe përgjigjeni në lloje të ndryshme të teksteve në mënyrë që të menaxhoni detyrat e kërkuara në provim;
 • Të përmirësoni saktësinë tuaj në shkrim biznesi, duke përfshirë letra, email, memo dhe fakse;
 • T’i rishikoni tërësisht fushat e gramatikës duke përfshirë kohët, kushtet, pasivet, nyjat dhe emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm;
 • Të mësoni dhe përdorni fjalorin e ri të biznesit;
 • Të zhvilloni shkathtësi dhe strategji të ekzaminimit.

Pasqyrë

Kursi përfshin komponentët e mëposhtëm:

 • Shkathtësi të të shkruarit
  • Master-Strategjitë për shkrime
  • Të shkruani një shumëllojshmëri tekstesh në gjuhën e synuar
 • Shkathtësitë e leximit
  • Të përdorni strategji para leximit (lexim sipërfaqësor, skenim, parashikim, mbishikim) për të identifikuar idetë kryesore të tekstit, për të zhvilluar mendimin kritik gjatë leximit të tekstit dhe për të përmirësuar shpejtësinë e leximit
  • Të shikoni dhe lexoni një shumëllojshmëri tekstesh në gjuhën e synuar dhe të përgjigjeni në mënyrë të përshtatshme
 • Aftësi dëgjimi dhe të foluri
  • Të diskutoni informatat nga leximet ose nga dëgjimi i kasetave audio
  • Të zhvilloni fjalorin përmes ekspozimit ndaj gjuhës autentike të folur, nëpërmjet bisedës dhe diskutimit të çështjeve aktuale të biznesit / kulturës / temës
  • Të keni shqiptim të mirë të zhvilluar përmes praktikës së shqiptimit, nga tingujt në fjalën e lidhur
  • Të shprehni mendime dhe përgatitni, organizoni dhe dorëzoni prezantime për një audiencë ose të merrni pjesë në diskutim në grupe të mëdha.

Audienca

Ky është kurs publik Të ofroni për të gjithë të interesuarit që t’i avanconi aftësitë e tyre të njohurive në anglisht, dhe më saktë për ata që synojnë të punojnë në një mjedis anglishtfolës. Studentëve do t’u kërkohet të marrin pjesë rregullisht në të gjitha sesionet e trajnimit. Studim i rregullt, konsistent dhe i kujdesshëm i të gjitha mësimeve të caktuara dhe përfundimi i detyrave përfundimtare në kurset që kërkojnë detyrën përfundimtare.

Orari

Trajnimi përbëhet nga 30 orë mësimore të trajnimit.

Trajnimi kryhet tri herë në javë në seanca dyorëshe në ditë. Megjithatë, orari mund të aranzhohet ashtu siç i përshtatet klientit bazuar në një marrëveshje të përbashkët midis të dy palëve të përfshira.

Trajnimi Çmimi Fatura
Vetëm trajnimi 195.00 €
Libri zyrtar Të përfshira
GJITHSEJ: Shkarko 

Për klasat dhe oraret e ardhshme, ju lutem klikoni këtu.

Registration for : Trajnimi për anglishten e biznesit

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Apliko Tani

Share This Course