C# Programim i avancuar

C# është gjuha më e zakonshme e programimit për zhvillimin e llojeve të ndryshme të aplikacioneve .NET. Në trendet e sotme, C# ka më shumë kërkesa. C# është gjuhë e Programimit e Orientuar në Objekte. Është krijuar enkas për .NET dhe kështu nuk ka probleme të përputhshmërisë së prapme.

C# është gjuhë moderne programimi me orientim në objekt, me qëllim të përgjithshëm, i krijuar dhe zhvilluar nga Microsoft së bashku me platformën .NET. Ka shumë programe të ndryshme të zhvilluara me C# dhe në platformën .NET: aplikacione për zyra, aplikacione në ueb, faqe të internetit, aplikacione për desktop, aplikacione për celularë, lojëra dhe shumë të tjera.

Objektivat

 • Të merrni njohuri të plotë të kornizës .NET dhe brendësisë së saj;
 • Të Përdorni VS.NET – Mjedisin e Zhvillimit të Integruar;
 • Të fitoni të kuptuar të thellë të karakteristikave të gjuhës C#;
 • Të ndërtoni koncepte të forta të OOP dhe të implementoni të njëjtën në C#;
 • Të krijoni dhe menaxhoni strings, arrays, koleksione dhe numërues duke përdorur bibliotekën e kornizës .NET.
 • Të kryeni veprime të input dhe output të dosjeve – të lexoni dhe shkruani rrjedha të të dhënave, serializoni dhe de-serializoni një grafik objektesh;
 • Të mbështeteni në aplikacionet që përdorin arkitekturën N-Tier që kanë klasa Data, DAO dhe Business;
 • Të zhvilloni aplikacione me fokus në baza të të dhënave duke përdorur ADO.NET;
 • Të ndërtoni aplikacione GUI duke përdorur kornizën .NET dhe WinForms API.

Përmbajtja

Hyrje në Programim C#

C# Language Syntax

 • C# Introduction and Evolution
 • Data Type Value Type and Reference
 • Implicit and Explicit Casting
 • String and String Builder
 • Object Boxing & Unboxing
 • Constant and Enum
 • Operatori
 • Control Statement
 • Working with Arrays
 • Multi-Dimensional Arrays
 • Working with Methods
 • How to become an Extraordinary Programmer

C# Object Oriented Programming

 • What is an Object?
 • What is a Class?
 • Declaring a C# Class
 • Creating C# Class Members
 • Static, Read-only and Const Data Members
 • Instantiating an Object from a C# Class
 • Accessing C# Object Members
 • Adding Methods to a C# Class

C# Constructors and Finalizers

C# Inheritance

 • What is Inheritance?
 • An Example of Inheritance
 • Creating a Subclass in C#
 • Passing Arguments to the Base Class Constructor

Understanding C# Abstract Classes

 • What is a C# Abstract Class?
 • Abstract Members
 • Declaring a C# Abstract Class
 • Deriving from an Abstract Class
 • The Difference Between abstract and virtual Members

C# List and ArrayList Collections

 • What are C# Collection Classes
 • Creating C# List Collections – List<T> and ArrayList
 • Adding Items to Lists
 • Accessing List Items
 • Removing Items From Lists
 • Inserting Items into a C# List
 • Sorting Lists in C#
 • Finding Items in a C# List or ArrayList
 • Obtaining Information About a List
 • Clearing and Trimming C# Lists

C# and Windows Forms

 • Creating a New Form
 • Changing the Form Name
 • Changing the Form Title
 • Changing the Form Background Color
 • Changing The Form Background Image
 • Configuring the Minimize, Maximize and Close Buttons
 • Setting Minimum and Maximum Form Sizes
 • Specifying the Position of a Form on the Display
 • Changing the Form Border
 • Stopping a Form from Appearing the Windows Taskbar
 • Creating a Transparent Form

Designing Forms in C# and Visual Studio

 • Visual Basic Forms and Controls
 • Double Clicking the Control in the Toolbox
 • Dragging a Dropping Controls onto the Form
 • Drawing a Control on the Form
 • Positioning and Sizing Controls Using the Grid
 • Positioning Controls Using Snap Lines
 • Selecting Multiple Controls
 • Aligning and Sizing Groups of Controls
 • Setting Properties on a Group of Controls
 • Anchoring and Autosizing Form Controls
 • Setting Tab Order in a Form

C# Events and Event Parameters

 • The Anatomy of an Event Handler
 • A C# EventArgs Example
 • C# EventArg Object Properties
 • Identifying which Mouse Button was Clicked

Data Access using ADO.NET

 • Comparison between ADO and ADO.NET
 • NET Concepts and Overview
 • Managed Providers
 • Working with Connection, Command, DataReader and Transaction objects
 • Working with Prepared Statements and Stored Procedures.
 • Connection Pooling and Multiple Active Result Sets
 • Working with DataSet
 • Adding, Deleting and Modifying records in a Dataset
 • Data Tables, Data Columns and DataRows , Constraints and DataRelations
 • Using DataView o Wording with DataGridView

C# & LINQ – working with Data

 • Language features used in LINQ
 • Creating simple LINQ queries
 • Using LINQ queries in a C# application;
 • Defining a data repository;
 • Using LINQ to define a data access component

Live Project

 • Getting customer’s requirements
 • Preparing database and business logics
 • Developing application
 • Testing and implementing the project
 • Troubleshooting the project application after implementation
 • Përmbledhje

Audienca

Çdo zhvillues i cili dëshiron t’i çojë aftësitë e tij në nivel të avancuar

Orari

Ky kurs ofrohet në 30 orë mësimore të trajnimit.
Orët zakonisht mbahen tri herë në javë në seanca prej dy orësh. Janë dy kombinime të mundshme të ditës: E Hënë – E Mërkurë – E Premte ose E Martë – E Enjte – E Shtunë.

Kursi Çmimi Fatura
C# Programim i avancuar 250.00 € Download 

Për klasat dhe oraret e ardhshme, ju lutem klikoni këtu.

Registration for : C# Programim i avancuar

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Apliko Tani

Share This Course